G-5PZY9DEV1D
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

» เงื่อนไขการคืนสินค้า

1. คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับมาหาเรา ดังนั้น เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วควรรีบตรวจสอบโดยทันที

2. ช่วงระยะเวลาการคืนสินค้ารวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. สินค้าบางรายการไม่สามารถคืนได้ด้วยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ ซึ่งก่อนดำเนินการสั่งซื้อคุณต้องแน่ใจว่าต้องการสินค้านั้นจริงๆ


» เอกสารที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

1. หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระเงินของโอรี่ไทย) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์

2. ระบุสาเหตุการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้


» สินค้าที่สามารถส่งคืนได้ จะต้องมีสาเหตุ ดังนี้

1. สินค้ามีตำหนิ (เช่น มีรอยขีดข่วนชัดเจน, มีการหยุบตัวของพื้นผิว, มีรอยร้าว, แตกหัก)

2. สินค้าใช้งานไม่ได้ (เช่น ไฟไม่ติด, มีแสงกระพริบ, ไดร์เวอร์ไม่ทำงาน)

3. ได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ

4. สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ (เช่น สเปคสินค้า, ขนาด)

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งคืนได้เฉพาะสินค้าตัวที่มีปัญหาเท่านั้น แต่ไม่สามารถส่งคืนสินค้าทั้งหมดที่มีในรายการสั่งซื้อได้


» สินค้าที่ส่งคืนต้องมีสภาพ ดังนี้

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่

2. กล่องบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ฉีกขาด

3. อุปกรณ์เสริม, คู่มือการใช้งานต้องอยู่ครบ และมีสภาพสมบูรณ์

4. ป้ายตราสินค้า และสติ๊กเกอร์การรับประกันต้องไม่ฉีกขาด