G-5PZY9DEV1D
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

» นโยบายความเป็นส่วนตัว

    กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านทาง บริษัท โอรี่ไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด


1. การใช้ข้อมูล

    ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ Orithai.co.th/e-commerce ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือการชำระเงินอาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซ ต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว Orithai.co.th/e-commerce ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา


2. ความปลอดภัยของข้อมูล

    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไวต์ Orithai.co.th/e-commerce ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ Orithai.co.th/e- commerce อย่างไรก็ตาม Orithai.co.th/e-commerce รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับ และได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่านที่ทาง Orithai.co.th/e-commerce ออกให้เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหายหรือเสียหายอัน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทาง Orithai.co.th/e-commerce ในนาม บริษัท โอรี่ไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด


3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

    ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนปลงข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทาง Orithai.co.th/e-commerce ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้ เดียวที่สามารถผ่านเข้าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกหรือรหัสผ่านของท่านเอง Orithai.co.th/e-commerce ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ Orithai.co.th/e-commerce จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา Sign-Out ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้น การทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไดรับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน ทาง Orithai.co.th/e-commerce จะไม่รับผิด ชอบ หากท่านนำชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น


4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

    Orithai.co.th/e-commerce เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ Orithai.co.th/e-commerce ได้รับนั้น โดยหลักการแล้ว จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาต ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:

        1. ได้รับความยินยอมจากท่าน

        2. เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี

        3. การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือคำสั่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง