G-5PZY9DEV1D
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

» ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ

    ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Orithai.co.th/e-commerce ทางบริษัท โอรี่ไทย จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์การสั่งซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่าน และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

    Orithai.co.th/e-commerce ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของ Orithai.co.th/e-commerce โดยชอบด้วยกฏหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Orithai.co.th/e-commerce หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ Orithai.co.th/e- commerce ในนามบริษัท โอรี่ไทย จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้


3. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

    เว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerceได้แสดงคำบรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Orithai Callcenter โทร 02-247-5239 ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป


4. การสมัครและการเป็นสมาชิก

        4.1 เว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

        4.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

        4.3 การสั่งซื้อสินค้า และการสมัครเป็นสมาชิกกับ Orithai.co.th/e-commerce ท่านตั้งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

        4.4 Orithai.co.th/e-commerce ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใด และอาจถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา


5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

    การสั่งซื้อและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำ เสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัทฯ ได้

        5.1 การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

                - เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญาหาโปรดแจ้งผ่าน Callcenter ทันทีก่อนรับสินค้า

                - ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าติดตั้ง กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งเพิ่มเติมได้ โดยแจ้งผ่าน Callcenter

        5.2 การขายและการสั่งซื้อ (Orithai Service/คูปอง Voucher)

    คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ และบริษัทน ไม่รับผิดชอบต่อคูปอง/ตัวเลข อ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้ว และเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านได้ใช้คูปองภายในกำหนดวัน หมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ


6. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

        - บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจ่กลูกค้า

        - การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

        - สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

        - ขอสงวนสิทธิ์ไมจัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

        - ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

        - ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากบริษั0ทฯ ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Orithai Callcenter ทันที


7. การสิ้นสุด/การเพิกถอนสมาชิกภาพ

        7.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

        7.2 กรณีสมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีวามเสีย หายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิก/ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งสิ้น

        7.3 เว็บไวต์ Orithai.co.th/e-commerce ทำการเพิกถอน กำจัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Orithai.co.th/e-commerce ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว