G-5PZY9DEV1D
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

» วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้ากับทาง โอรี่ไทย แล้ว


ช่องทางการชำระเงิน

    โอรี่ไทย มีช่องทางการชำระเงิน 3 ช่องทางให้ลูกค้า ดังนี้

        - เคาน์เตอร์ธนาคาร

        - ตู้เอทีเอ็ม

        - Internet Banking


ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
Logo-UOB.jpg (59×59)  ธ. ยูโอบี 962-164-150-2 บจก. โอรี่ไทย ถนนอโศก-ดินแดง ออมทรัพย์
Logo-กสิกรไทย.jpg (59×59)  ธ. กสิกรไทย 049-218-468-5 บจก. โอรี่ไทย ถนนอโศก-ดินแดง ออมทรัพย์